Ανατομία και φυσιολογία του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (Κ.Ν.Σ.)

Το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ) είναι το βασικότερο μέρος ενός νευρικού συστήματος. Το ΚΝΣ παίζει το βασικότερο ρόλο στην επεξεργασία της πληροφορίας που λαμβάνεται από τις αισθήσεις του οργανισμού, στη ρύθμιση πολλών από τις λειτουργίες του, στην εκδήλωση της σκέψης και της λογικής και άλλων ζωτικών ανθρώπινων λειτουργιών.

Ανατομία του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (Κ.Ν.Σ.)

Το νευρικό σύστημα των σπονδυλωτών υποδιαιρείται στο κεντρικό νευρικό σύστημα και το περιφερικό νευρικό σύστημα. Σε αδρές γραμμές, το κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ) είναι το τμήμα του νευρικού συστήματος που βρίσκεται μέσα στο κρανίο και τη σπονδυλική στήλη. Το κεντρικό νευρικό σύστημα αποτελείται από τον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό. Ο εγκέφαλος είναι το τμήμα του ΚΝΣ που βρίσκεται στο κρανίο ο νωτιαίος μυελός είναι το τμήμα που βρίσκεται στη σπονδυλική στήλη.

Αντίστοιχα το περιφερικό νευρικό σύστημα (ΠΝΣ) είναι το τμήμα που βρίσκεται έξω από το κρανίο και τη σπονδυλική στήλη. Το περιφερικό νευρικό σύστημα υποδιαιρείται στο σωματικό νευρικό σύστημα και το αυτόνομο νευρικό σύστημα. Το σωματικό νευρικό σύστημα (ΣΝΣ) είναι το τμήμα του ΠΝΣ που αλληλεπιδρά με το εξωτερικό περιβάλλον. Το αυτόνομο νευρικό σύστημα (ΑΝΣ) είναι το τμήμα του περιφερικού νευρικού συστήματος που ρυθμίζει το εσωτερικό περιβάλλον του σώματος.

κορυφή

Φυσιολογία του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (Κ.Ν.Σ.)

Το νευρικό σύστημα μαζί με το σύστημα των ενδοκρινών αδένων συμβάλλουν στη διατήρηση σταθερού εσωτερικού περιβάλλοντος (ομοιόσταση), ελέγχοντας και συντονίζοντας τις λειτουργίες των υπόλοιπων συστημάτων του οργανισμού. Ο οργανισμός πρέπει να αντιλαμβάνεται και να αντιδρά ανάλογα στις μεταβολές του περιβάλλοντος. Οι πληροφορίες για τις μεταβολές αυτές συλλέγονται από τους υποδοχείς και μεταβιβάζονται στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Μετά την επεξεργασία των πληροφοριών το κεντρικό νευρικό σύστημα δίνει τις κατάλληλες εντολές στους μυς και στους αδένες. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στον οργανισμό να προσαρμόζει τις λειτουργίες του ανάλογα με τις μεταβολές του περιβάλλοντος, απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβίωσή του.

Κύτταρα του Νευρικού Συστήματος

Νευρικό κύτταρο (νευρώνας): Λειτουργική μονάδα του νευρικού ιστού, εξειδικευμένη στο να προσλαμβάνει πληροφορίες από αισθητικούς υποδοχείς, να τις επεξεργάζεται και να τις μεταδίδει, σαν ώσεις, σε άλλα σημεία του νευρικού συστήματος. Επίσης, είναι υπεύθυνο για την παραγωγή και αποστολή ερεθισμάτων σε εκτελεστικά όργανα και για τη δημιουργία μνήμης

Όλοι οι νευρώνες έχουν την ίδια βασική δομή ,αν και στα διάφορα μέρη του νευρικού συστήματος συναντάται μεγάλη ποικιλία στο σχήμα και στο μέγεθός τους.

Οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμοδίου επαγγελματία υγείας

κορυφή